I.


1) 
 
 
 

 

Dia. ta.j aivfnidi,puj kai. evpallh,louj genome,naj h`mi/n sumfora.j kai. periptw,seij( avdelfoi,( bra,dion nomi,zomen evpistrofh.n pepoih/sqai peri. tw/n evpizhtoume,nwn parV u`mi/n pragma,twn( avgaphtoi,( th/j te avllotri,aj kai. xe,nhj toi/j evklektoij tou/ Qeou/( miara/j kai. avnosi,ou sta,sewj( h]n ovli,ga pro,swpa propeth/ kai. auvqa,dh u`pa,rconta eivj tosou/ton avponoi,aj evxe,kausan( w[ste to. semno.n kai. peribo,hton kai. pa/sin avnqrw,poij avxiaga,phton o;noma u`mw/n mega,lwj blasfhmhqh/nai)
2)  ti,j ga,r parepidhmh,saj pro.j u`ma/j th.n pana,reton kai. bebai.an u`mw/n pi,stin ouvk evdoki,masen* th,n te sw,frona kai. evpieikh/ evn Cristw|/ euvse,beian ouvk evqau,masen* kai. to. megaloprepe.j th/j filoxeni,aj u`mw/n h=qoj ouvk evkh,ruxen* kai. th.n telei,an kai. avsfalh/ gnw/sin ouvk evmaka,krisin*
3)  avproswpolh,mptwj ga.r pa,nta evpoiei/te( kai. toi/j nomi,moij tou/ Qeou/ evporeu,esqe( u`potasso,menoi toi=j h`goume,noij u`mw/n kai. timh.n th.n kaqh,kousan avpone,montej toi/j parV u`mi/n presbute,roij\ ne,oij te me,tria kai. semna. noei.n evpetre,pete\ gunaixi,n te evn avmw,mw| kai. semnh|/ kai. a`gnh|/ suneidh,sei pa,nta evpitelei/n parhgge,llete( stergou,saj kaqhko,ntwj tou/j a;ndraj e`autw/n e;n te tw|/ kano,ni th/j u`potagh/j u`parcou,saj ta. kata. to,n oi=kon semnw/j oivkourgei/n evdida,skete( pa,nu swfronou,saj)
Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved