II.


1) Pa,ntej te evtapeinofronei/te( mhde.n avlazoneuo,menoi( u`potasso,menoi ma/llon h' u`pota,ssontej( h[dion dido,ntej h' lamba,nontej( toi/j evfodi,oij tou/ Qeou/ avrkou,menoi\ kai. prose,contej tou.j lo,gouj auvtou/ evpimelw/j evnesternisme,noi h=te toi/j spla,gcnoij( kai. ta. paqh,mata auvtou/ h=n pro. ovfqalmw/n u`mw/n)
2)  Ou[twj eivrh,nh baqei/a kai. lipara. evde,deto pa/sin kai. avko,restoj po,qoj eivj avgaqopoii<an( kai. plh,rhj pneu,matoj a`gi,ou e;kcusij evpi. pa,ntaj evgi,neto\
3)  mestoi, te o`si,aj boulh/j evn avgaqh|/ proqumi,a| metV euvsebou/j pepoiqh,sewj evxetei,nate ta.j cei/raj u`mw/n pro.j to.n pantokpa,topa Qeo,n( i`keteu,ontej auvto.n i`le,wj gene,sqai( ei; ti a;kontej h`ma,rtete)
4)  avgw.n h=n u`mi/n h`me,raj te kai. nukto.j u`pe.r pa,shj th/j avdelfo,thtoj( eivj to. sw,zesqai meta. de,ouj kai. suneidh,sewj to.n avriqmo.n tw/n evklektw/n auvtou/\
5)  eivlikrinei/j kai. avke,raioi h=te kai. avmnhsi,kakoi eivj avllh,louj\
6)  pa/sa sta,sij kai. pa/n sci/sma bdelukto.n u`mi/n\  evpi. toi/j paraptw,masin toi/j plhsi,on evpenqei/te\ ta. u`sterh,mata auvtw/n i;dia evkri,nete\
7)  avmetame,lhtoi  h=te evpi. pa,sh| avgaqopoii<a|( e[toimmoi eivj pa/n e;rgon avgaqo,n\
8)  th|/ panare,toi kai. sebasmi,w| politei,a| kekosmhme,noi pa,nta evn tw|/ fo,bw| auvtou/ evpetelei/te\ ta. prosta,gmata kai. ta. dikaiw,mata tou/ Kuri,ou evpi. ta. pla,th th/j kardi,aj u`mw/n evge,grapto
Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved