III.


1) Pa/sa do,xa kai. platusmo.j evdo,qh  u`mi/n( kai. evpetele,sqh to. gegramme,non\ :Eqagen kai. e;pien kai. evplatu,hqh kai. evpacu,hqh  kai. avpela,ktisen o` hvgaphme,noj)
2) VEk tou,tou zh/loj kai. fqo,noj @kai.# e;rij kai. sta,sij( diwgmo.j kai. avkatastasi,a( po,lemoj kai. kai. aivxmalwsi,a)
3) ou[twj evphge,rqhsan oi` a;timoi evpi. tou/j  evnti,mouj( oi` a;doxoi evpi. tou/j froni,mouj( oi` ne,oi evpi. tou/j presbute,rouj)
4) dia. tou/to po,rrw a;pestin h` dikaiosu,nh kai. eivrh,nh( evn tw/| avpolei,pein e[kaston to.n fo,bon tou/ Qeou/ kai. evn th|/ pi,stei auvtou/ avmbluwph/sai mhde. evn toi/j nomi,moij tw/n prostagma,twn auvtou/ poreu,esqai mhde. politeu,esqai kata. to. kaqh/kon tw|/ Cristw|/( avlla. e[kaston badi,zein kata. ta.j evpiqumi,aj th/j kardi,aj auvtou/ th/j ponhra/j( zh/lon a;dikon kai. avsebh/ avneilhfo,taj( diV ou- kai. qa,natoj eivsh/lqen eivj to.n ko,smon)
Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved