IV.

1) Ge,graptai ga.r ou[twj\ Kai. evge,neto meqV h`me,raj( h;negken Ka,i?n avpo. tw/n kappw/n th/j gh/j qusi,antw|/ qew|/( kai. :Abel h;negken kai. auvto.j avpo. tw.n proba,twn kai. avpo. tw/n stea,twn auvtw/n)
2) kai. evpei/den o` Qeo.j evpi.  ;Abel kai. evpi. toi/j dw,roij auvtou/( evpi. de. Ka,i?n kai. evpi. toi/j dw,roij auvtou/ ouv prose,cen)
3) kai. evluph,qh Ka,i?n li,an kai. sune,pesen tw|/ prosw,pw| auvtou/)
4)  kai. ei=pen o` Qeo.j pro.j Ka,i?n\ {Ina ti, peri,lupoj evge,nou* kai. i[na ti, sune,pesen to. pro,swpo,n sou* ouvk eva.n ovrqw/jprosene,gkhj ovrqw/j de. mh.die,lh|j( h[martej* 
5) h`su,cason\ pro.j se. h` avpostrofh. ayvtou/( kai. su. a;rxeij au`tou/) kai. ei=pen Ka,i?n pro.j :Abel to.n avdelfo.n  auvtou/\ Die,lqwmen eivj to. pedi,on)
6) kai. evge,neto evn tw|/  ei=nai auvtou.j evn tw|/ pedi,w| avne,sth Ka,i?n evpi. :Abel to.n avdelfo.n auvtou/ kai. avpe,kteinen auvto,n)
7) ~Ora.te( avdelfoi,( zh/loj kai. fqo,noj avdelfoktoni,an kateirga,sato)
8) dia.  zh/loj o` path.r h`mw/n VIakw.b avpe,dra avpo. prosw,pouVHsau/ tou/  avdelfou/ auvtou/)
9) zh/loj evpoi,hsen VIwsh.f me,cri qana,tou diwcqh/nai kai. me,cri doulei,aj eivselqei/n
10)  zh/loj fugei/n hvna,gkasen Mwu?sh/n avpo. prosw,pou Faraw. basile,wj Aivgu,ptou evn tw|/ avkou/sai auvto.n avpo. tou/ o`mofu,lou( Ti,j se kate,sthsen krith.n h' dikasth.n evfV h`mw/n* mh. avnelei/n me su. qe,leij( o]n tro,pon avnei/lej evcqe.j to.n Aivgu,ption*
11) dia. zh/loj VAarw.n kai. Maria.m e;xw th/j parembolh/j huvli,sqhsan)
12) zh/loj Daqa.n kai. VAbeirw.n zw/ntaj kath,gagen eivj a[|dou( dia. to. stasia,sai auvtouj pro.j to.n qera,ponta tou/ Qeou/ Mwu?sh/n)
13) dia. zh/loj Dauei.d fqo,non e;scen ouv  mo,non u`po. tw/n avllofu,lwn( avlla. kai. u`po. Saou.l @basile,wj VIsrael# evdiw,cqh)
Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved