V.


1)   VAllV i[na tw/n axrcai,wn u`podeigma,twn pausw,meqa( e;lqwmen evpi. tou.j e;ggista genome,nouj avlhta,j\ la,bwmen th/j genea/j h`mw/n ta. gennai/a u`podei,gmata)

2)   Dia. zh/lon kai. fqo,non oi` me,gistoi kai.dikaio,tatoi stu,loi evdiw,cqhsan kai. e[wj qana,tou h;qlhsan)

3)   La,bwmen pro. ovfqalmw/n h`mw/n tou.j avgaqou.j avposto,louj\

4)   Pe,tron( o]j dia. zh/lon a;dikon ouvc e[na ouvde. du,o avlla. plei,onaj u`ph,negken po,nouj( kai. ou[tw marturh,saj evporeu,qh eivj to.n ovfeilo,menon to,pon th/j do,xhj)

5)   Dia. zh/lon kai. e;rin Pau/loj u`pomonh/j brabei/on u`pe,deixen(

6)   e`pta,kij desma. fore,sij( fugadeuqei,j( liqasqei,j( kh,rux geno,menoj e;n te th|/ avnatolh|/  kai. evn th|/  du,sei( to. gennai/on th/j pi,stewj auvtou/ kle,oj e;laben(

7) dikaiosu,nhn dida,xaj o[lon to.n ko,smon kai. evpi. to. te,rma th/j du,sewj evlqw,n\ kai. marturh,saj evpi. tw/n h`goume,nwn( ou[twj avphlla,gh tou/ ko,smou kai. eivj to.n a[gion to,pon evporeu,qh( u`pomonh/j geno,menoj me,gistoj u`pogrammo,j)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved