VI.

1)   Tou,toij toi/j avndra,sin o`si,wj politeusame,noij sunhqroi,sqh polu. plh/qoj evklektw/n( oi[tinej pollai.j aivki,aij kai. basa,noij( dia. zh/loj paqo,ntej( uvpo,deigma ka,lliston evge,nonto evn h`mi/n)

2)    Dia. zh/loj diwcqei/sai gunai/kej( Davnai<dej kai. Di,rkai( aivki,smata deina. kai. avno,sia paqou/sai( evpi. to.n th/j pi,stewj be,baion dro,mon kath,nthsan kai. e;labon ge,raj gennai/on ai` avsqenei/j tw|/ sw,mati

3)    Zh/loj  avphllotri,wsen gameta.j  avndrw/n kai. hvlloi,wsen to. r`hqe.n u`po. tou/ patro.j h`mw/n ~Ada,m( Tou?to nu/n ovstou/n evk tw/n ovste,wn mou kai. sa.rx evk th/j sarko,j mou)

4)    zh/loj kai. e;pij po,leij mega,laj kate,streyen kai. e;qnh mega,la evxeri,zwsen)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved