VII.

1)    Tau/ta( avgaphtoi,( ouv mo,non u`ma/j nouqetou/ntej evpiste,llomen( avlla. kai. e`autou.j u`pomnh,skontej\ evn ga.r tw|/ auvtw|/ evsme.n ska,mmati( kai. o` auvto.j h`mi/n avgw/n evpi,keitai)

2)    Dio. avpolei,pwmen ta.j kena.j kai. matai,aj fronti,daj( kai. e;lqwmen evpi. to.n euvkleh/ kai. semno.n th/j parado,sewj h`mw/n kano,na(

3)    kai. i;dwmen ti, kalo.n kai. ti, terpno.n kai. ti, prosdekto.n evnw,pion tou/ poih,santoj h`ma/j)

4)    avteni,swmen eivj to. ai-ma tou/ Cristou/ kai. gnw.men w`j e;stin ti,mion tw/| patri. auvtou/( o[ti dia. th/n h`mete,ran swthri,an evcuqe.n panti. tw/| ko,smw| metanoi,aj ca,rin u`ph,negken) 

5)    die,lqwmen eivj ta.j genea.j pa,saj kai. katama,qwmen o[ti evn genea/| metanoi,aj to,pon e;dwken o` de,spo,thj toi/j boulome,noij evpistrafh/nai evpV auvto,n)

6)    Nw/e evkh,ruxen meta,noian( kai. oi` u`pakou,santej evsw,qhsan)

7)    VIwna/j Nineui<taij katastrofh.n evkh,ruxen( oi` de. metanoh,santej evpi. toi/j a`marth,masin auvtw/n evcila,santo to.n Qeo.n i`keteu,santej kai. e;labon swthri,an( kai,per avllo,trioi tou/  Qeou/ o;ntej)

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved