VIII.


1) Oi` leitourgoi. th/j ca,ritaj tou/ Qeou/ dia. pneu,matoj a`gi,ou peri. metanoi,aj evla,lhsan(

2)    kai. auvto.j de. o` despo,thj tw/n a`pa,ntwn peri. metanoi,aj evla,lhsen meta. o[rkou\ zw/ ga.r evqw,( le,gei Ku,rioj( ouv bou, to.n qa,naton tou/ a`martwlou/( w`j th.n meta,noian\ prostiqei.j kai. gnw,mhn avgaqh,n\

3) Metanoh,sate( oi=koj VIsrah,l( avpo. th/j avnomi,aj u`mw/n\ ei=pon toi/j ui`oi/j tou/ laou/ mou\ VEa.n w=sin ai` a`marti,ai u`mw/n avpo. th/j gh/j e[wj tou/ ouvranou/( kai. eva.n w=sin purro,terai ko,kkou kai. melanw,terai sa,kkou( kai. evpistraqh/te pro.j me. evx o[lhj th/j kardi,aj kai. ei;phte( Pa,ter evpakou,somai u`mw/n w`j laou/ a`gi,ou)

4)  kai. evn e`te,rw| le,gei ou[twj\ Lou,sasqe kai. kaqaroi. ge,nesqe\ avfe,lecqe ta.j ponhri,aj avpo. tw/n yuxw/n u`mw/n avpe,nanti tw/n ovqalmw/n mou\ pau,sasqe avpo. tw/n ponerw/n u`mw/n( ma,qete kalo.n poiei/n( evkzhth,sate kri,sin( r`u,sasqe avdikou,menon( kri,nate ovrfanw|/ kai. dikaiw,sate ch,ra|( kai. leu/te kai. dielegcqw/men( le,gei\ kai. eva.n w=sin ai` a`marti,ai u`mw/n w`j foinikou.n( w`j cio,na legkanw/\ eva.n de. w=sin w`j ko,kkinon( w`j e;rion legkanw/\ kai. eva.n qe,lhte kai. eivsakou,sate, mou( ta. avgaqa. th/j gh/j fa,gesqe\ eva.n de. mh. qe,lhte mhde. eivcakou,shte, mou( ma,caira u`ma/j kate,detai\ to. ga.r sto,ma Ku,riou evla,lhsen tau/ta)

5) Pa,ntaj ou=n tou.j avgaphtou.j auvtou. boulo,menoj metanoi,aj metascei/n evsth,rixen tw|/ pantokratorikw|/ boulh,mati auvtou/)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved