IX.

1)    Dio. u`pakou,swmen th|/ megaloprepei/ kai. evndo,xw| boulh,sei auvtou/( kai. i`ke,tai geno,menoi tou/ evle,ouj kai. th/j crhsto,thtoj auvtou/ prospe,swmen kai. evpistre,ywmen evpi. tou.j oivktirmou.j auvtou/( avpolipo.ntej th.n mataaioponi,an th,n te e;rin kai. to. eivj qa,naton a;gon zh/loj)

2)    VAteni,swmen eivj tou.j telei,wj th|/ megaloprepei/ do,xh| auvtou/) 

3)    la,bwmen VEnoc( o]j evn u`pakoh|/ di,kaioj eu`peqei.j metete,qh( kai. ouvc eu`reqh auvtou/ qa,natoj) 

4)    Nw/e pisto.j eu`reqei.j dia. th/j leitourgi,aj auvtou/ paliggenesi,an ko,smw| evkh,ruxen( kai. die,swsen diV auvtou/ o` despo,thj ta. eivselqo,nta evn o`monoi,a| zw/a eivj th.n kibwto,n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved