X.

1)    VAbraa,m( o` fi,loj prosagoreuqei,j( pisto.j eu`re,qh evn tw|/ auvto.n u`ph,koon toi/j r`h,masin tou/ Qeou/)
2)    ou-toj diV u`pakoh/j evxh/lqen evk th/j gh/j auvtou/ kai. evk th/j suggenei,aj auvtou/ kai. evk tou/ patro.j auvtou/( o[pwj gh/n ovli,ghn kai. sugge,neian avsqenh/ kai. oi=kon mikro.n katalipw.n klhronomh,sh| ta.j evpaggeli.aj tou/ Qeou/)
le,gei ga.r auvtw|/
3) :Apelqe evk th/j gh/j sou kai. evk th/j suggenei,aj sou kai. evk tou/ oi;kou tou/ patro,j sou eivj th.n gh/n h]n a;n soi dei,xw( kai. poih,sw se eivj e;qnoj me,ga kai. euvlogh,sw se kai. megalunw/ to. o;noma sou( kai. e;sh| euvloghme,noj\ kai. euvlogh,sw tou.j euvlogou/nta,j se kai. katara,somai tou.j katarwme,noj se( kai. euvloghqh,sontai evn soi. pa/sai ai` qulai. th/j gh/j)
4)    kai. pa,lin evn tw|/ diacwrisqh/nai auvto.n avpo. Lw.t ei=pen auvtw|/ Qeo,j\ VAnableyai toi/j ovfqalmoi/j sou( i;de avpo. tou/ to,pou( ou- nu/n su. ei=( pro.j borra/n kai. li,ba kai. avnatola.j kai. qa,llassan\ o[ti pa/san th.n gh/n( h]n su. o`raj( soi. dw,sw auvth.n kai. tw|/ spe,rmati, sou e[wj aivw/noj\
5)  kai. poih,sw to. spe,rma  sou w`j th.n a;mmon th/j gh/j\ eiv du,natai, tij evxariqmh/sai th.n a;mmon th/j gh/j( kai. to. spe,rma sou evxariqmhqh,setai)
6)    kai. pa,lin le,gei VExh,gagen o` Qeo,j\ to.n VAbraa.m kai. ei=pen autw|/\ vAna,bleyon eivjto.n ouvrano.n kai. avriqmhson tou.j avste,raj( eiv dunh,sh| evxariqnh/sai auvtou,j\ ou[twj e;stai to. spe,rma sou\ evpi,steusen de. VAbraa.m tw|/ Qew|/( kai. evlogi,cqh auvtw|/ eivj dikaiosu,nhn)
7)    Dia. pi,stin kai. qiloxeni,an evdo,qe auvtw|/ ui`o.j evn gh,ra|( kai. diV u`pakoh/j  prosh,negken auvto/n qusi,an tw|/ Qew|/ pro.j e]n tw/n ovre,wn w-n e;deixen auvtw|/)


1The Hebrew has ~r'b.a; (Abram) throughout as does the LXX (VAbra,m).  Paul in Romans 4 uses VAbraa,m consistently throughout.

2He is expanding upon Paul's thought and is including the visit by the angels as being a part of Abram's faith.
 
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved