XII.


 
1) Di.a pi,stin kai. filoceni,an evsw,qh ~Raa.b h` po,rnh\

2)    evkpemfqe,ntwn ga.r u`po. VIhsou/ tou/ tou/ Nauh. katasko,pwn eivj th.n ~Iericw e;gnw o` basileu.j th/j gh/j o[ti h[kasin kataskopeu/sai th.n cw,ran auvtw/n( kai. evxe,pemyen a;ndraj tou.j sullhmyome,nouj auvtou,j( o[pwj sullhmfqentej qanatwqw/sin)

3)    h` ou=n filo,xenoj ~Raa.b eivsdexame,nh auvtou.j e;kruyen eivj to. u`perw/|on u`po. th.n linokala,mhn)

4)    evpistaqe,ntwn de. tw/n para. tou/ basile,wj kai. lego,ntwn\ Pro.j se. eivsh/lqon oi` kata,skopoi th/j gh/j h`mw/n\ evxa,gage auvtou,j( o` ga.r basileu.j ou[twj keleu,ei\ h` de. avpekri,qh\ Eivsh/lqon me.n oi` a;ndrej( ou]j zhtei/te( pro,j me( avlla. euvqe,wj avph/lqon kai. poreu,ontai th|/ o`dw|/\ u`podeiknu,ousa auvtoi/j evnalla,x)

5)    Kai. ei=pen pro.j tou.j a;ndraj\

6)    kai. ei=pan auvth|/\  :Estai ou[twj w`j evla,lhsaj h`mi/n)  w`j eva.n ou=n gnw|/j paraginome,nouj h`ma/j( suna,xeij pa,ntaj tou/j sou/j u`po. to. te,goj sou( kai. diacwqh,sontai\ o[soi ga.r eva.n eu`reqw/sin e;xw th/j oivki,aj( avpolou/ntai)

7)    kai. prose,qento auvth/| dou/nai shmei/on( o[pwj  krema,sh| evk tou/ oi;kou auvth/j  ko,kkinon( pro,dhlon poiou/ntej o[ti dia. tou/ ai[matoj tou/ Kuri,ou lu,trwsij e;stai pa/sin toi/j pisteu,ousin kai. evlpi,zousin evpi. to.n Qeo,n)

8)    ~Orate( avgaphtoi,( ouv mo,non pi,stij avlla. profhtei,a evn th|/ gunaiki. ge,gonen)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved