XIII.


 
1)    Tapeinofronh,swmen ou=n( avdelfoi,( avpoqe,menoi pa/san avlazonei,an kai. avfrosu,nhn kai. ovrga,j( kai. poih,swmen to. gegramme,non\ le,gei ga.r to. pneu/ma to. a[gion\ Mh. kauca,sqw o` sofo.j evn tw|/ plou,tw| auvtou/ h' o` kaycw,menoj evn Kuri,w| kauca,sqw( tou/ evkzhtei/n auvto.n kai/ poie/n kri,ma kai. Dikaiosu,nhn\ ma,lista memnhme,noi tw/n lo,gwn tou/ Kuri,ou VIhsou/( ou]j evla,lhsen dida,skwn evpiei,keian kai. makroqumi,an

2)    ou[twj ga.r ei=pen\ Velea/te i]na evlehqh/te( avfi,ete i[na avfeqh|/ u`mi/n\ w`j poiei/te( ou[tw poihqh,setai u`mi/n\ w`j di,dote( ou[twj doqh,setai u`mi/n\ w`j kri,nete( ou[twj kriqh,sesqe\ w`j crhsteu,ecqe( ou[twj crhsteuqh,setai u`mi/n\ w|- me,trw| metrei/te( evn auvtw|/ metrhqh,setai u`mi/n)

3)    Tau,th| th|/ evntolh|/ kai. toi/j paragge.lmasin tou,toij sthri,xwmen e`autou.j eivj to. poreu,esqai u`phko,ouj o;ntaj toi/j a`gioprepe,si lo,goij auvtou/( tapeinofronou/ntej) qhsi.n ga.r o` a[gioj lo,goj\ 

4)   VEpi. ti,na evpible,yw( avllV h' evpi. to/n prau>n kao. h`su,cion kai. tre,monta, mou ta. lo,gia*

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved