XIV.


 
1)    Di,kaion ou=n kai. o[sion( a;ndrej avdelfoi,( u`phko,ouj h`ma/j ma/llon gene,sai tw|/ Qew|/ h' toi/j evn avlazonei,a| kai. avkatastasi,a| muserou/ zh,louj avrchgoi/j evxakolouqei/n)

2)    bla,bhn ga.r ouv th.n tucou/san( ma/llon de. ki,ndunon u`poi,somenme,gan( eva.n r`iyokindu,nwj evpidw/men e`autou.j toi/j qelh,masintw/n avqrwpwn( oi[tinej evxakonti,zousin eivj e;rin kai. sta,seij eivj to. avpallotriw/sai h`ma/j tou/ kalw/j e;contoj)

3)    crhsteusw,meqa auvtoi/j kata. th.n euvsplagcni,an kai. gluku,thta tou/ poih,santoj h`ma/j)

4)    ge,graptai ga,r\ Crhstoi. e;sontai oivkh,torej gh/j( a;kakoi de. u`poleifqh,sontai evpV auvth/j\ oi` de. paranomou/ntej evxoleqreuqh,sontai avpV auvth/j\

5)    kai. pa,lin le,gei Ei=don avebh/ u`peruyou,menon kai. evpairo,menon w`j ta.j ke,droujtou/ Liba,nou( kai. parh/lqon kai. ivdou. ouvk h=n( kai. evxezh,thsa to.n to,pon auvtou/ kai. ouvk eu-ron) fu,lasse avkaki,an kai. i;de euvqu,thta( o[ti evcti.n evnkata,leimma avnqrw,pw| eivrhnikw|/)

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved