XV.


1)    Toi,nun kollhqw.men toi/j metV euvsebei,aj  eivrhneu,ousin( kai. mh. toi/j meqV u`pokri,sewj boulome,noij eivrh,nhn)

2)    le,gei ga,r pou\ Ou-toj o` lao.j toi/j cei,lesin me tima|/ h` de. kardi,a auvtw/n po,rrw a;pestin avpV evmou/) 

3)    kai. pa,lin\ Tw|/  sto,mati auvtw/n euvlogou/san( th|/ de. kardi,a| kathrw/nto)

4)    kai. pa,lin le,gei\ VHga,phsan auvto.n  tw|/ sto,mati auvtw/n kai. th|/ glw,ssh| evyeu,santo auvto,n( h` de. kardi,a auvtw/n ouvk euvqei/a metV auvtou/( evpistw,qhsan evn th|/ diaqh,kh| auvtou/)

5)  dia. tou/to a;lala genhqh,tw ta. cei,lh ta. lo,lia ta. lalou/nta kata. tou/ dikai,ou avnomi,an\ kai. pa,lin\ VExoleqreu,sai Ku,rioj  pa,nta ta. cei,lh ta. lo,lia( glw/ssan megalorhmona( tou.j eivpo,ntaj\ Th.n glw/ssan h`mw/n megalu,nwmen( ta. cei,lh h`mw/n parV  h`mi/n evstin\  ti,j h`mw/n ku,rio,j evstin*

6) avpo. th/j talaipwri,aj tw/n ptwcw/n kai. avpo. tou/ stenagmou/ tw/n penh,twn nu/n avnasth,somai( le,gei Ku,rioj\ qh,somai evn swthri,a|( 

7)  parrhsia,somai evn auvtw|/

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved