XVI.

 
1) Tapeinofronou,ntwn ga,r evstin o` Cristo,j( ouvk evpairome,nwn evpi. to. poi,mnion)
2) to. skh/ptron @th/j megalwsu,nhj# tou/ Qeou/( o` Ku,rioj @h`mw/n# Cristo.j VIhsou/j( ouvk e=lqen evn ko,mpw| avlazonei,aj ouvde. u`perhfani,aj( kai,per duna,menoj( avlla. tapeinofronw/n( kaqw.j to. pneu/ma to. a;gion peri. auvtou/ avla,lhsen\ fhsi.n ga,r\
3) Ku,rie( ti,j  evpi,steusen th|/ avkoh|/* hvmw/n* kai. o` braci,on Kuri,ou ti,ni avpekalu,fqh* avnhggei,lamen evnanti,on  auvtou/( w`j r`i,za evn gh|/ diyw,sh|\ ou`k e;stin ei=doj auvtw|/( ouvde. do,xa\ kai. ei;domen auvto,n( kai. ouvk ei=cen ei=doj ouvde. ka,lloj( avlla. to. ei=doj auvtou/ a;timon( evklei/pon para. to. ei=doj tw/n avnqrwpoj evn plhgh|/ w'n kai. po,nw| kai. eidw.j fe,rein malaki,an( o[ti avpe,straptai to. pro,swpon auvtou/( hvtima,sqh kai. ouvk evlogi,qh)
4) ou-toj ta.j a`mati,aj h`mw/n qe,rei kai. peri. h`mw/n ovduna/tai( kai.h`mei/j evlogisa,meqa auvto.n ei=nai evn po,nw| kai. evn plhgh|/ kai. evn kakw,sei)
5) auvto.j de. evtraumati,sqh dia. ta.j a`marti,aj h`mw/n  kai. memala,kistai dia. ta.j avnomi,aj h`mw/n)  paidei,a eivrh,nhj evpV auvto,n\ tw|/ mw,lwpi auvtou/ h`mei/j iva,qhmen)
6) pa,ntej w`j pro,bata evplanh,qhmen( a;nqrwpoj th|/ o`lw|/ auvtou/ evplanh,qh\
7) kai. Ku,rioj pare,dwken auvto.n u`pe.r tw/n a`martiw/n h`mw/n( kai. auvto.j dia. to. kekakw/sqai ouvk avnoi,gei to. sto,ma\ w`j pro,baton evpi. sfagh.n e;cqh( kai. w`j avmjo.j  evnanti,on tou/ kei/rantoj a;fwnoj( ou[twj ouvk avnoi,gei to. sto,ma auvtou/) evn th|/ tapeinw,sei h` kri,sij auvtou/ h;rqh\
8) th.n geneea.n auvtou/ ti,j dihgh,setai* o[ti ai;retai avpo. th/j gh/j h` zwh. auvtou/\
9) avpo. tw/n avnomiw/n tou/ laou/ mou h[kei eivj qa,naton)
10) kai. dw,sw tou.j ponhrou.j avnti. th/j tafh/j auvtou/ kai. tou.j plousi,ouj avnti. tou/ qana,tou auvtou/\  o[ti avnomi,an ouvk evpoi,hsen( ouvde. eu`re,qh do,loj evn tw|/ sto,mati auvtou/ kai. Ku,rioj bou,letai kaqari,sai auvto.n th/j plhgh/j\
11) eva.n dw/te peri. a`narti,aj( h` yuch. u`mw/n o;yetai spe,rma makro,bian) 
12) kai. Ku,rioj bou,letai avfelei/n avpo. tou/ po,nou th/j yuch/j auvtou/( dei/xai auvtw|/ fw/j kai. pla,sai th|/ sune,sei( dikaiw/sai di,kaion eu= douleu,onta polloi/j\ kai. ta.j a`marti,aj auvtw/n auvto.j avnoi,sei).
13) Dia. tou/to auvtoj klhronomh,sei pollou.j kai. tw/n ivscurw/n meriei/ sku/la\ avnqV w-n paredo,qh eivj qa,naton h` yuch. auvtou/ kai. toi.j avno,miaj evlogi,qh\ 
14) kai. auvto.j a`marti,aj pollw/n avnh,negken kai. dia. ta.j a`marti,aj auvtw/n paredo,qh) 
15) kai. pa,lin auvto.j fhsin\ VEgw. de, eivmi skw,lhx kai. ouvk a;nqrwpoj( o;neiloj avnqrw,pwn kai. evxouqe,nhma laou/)
16) pa,ntej oi` qewrou/ntej me evxemukth,risa,n me( evla,lhsan evn cei,lesin( evki,nhsan kefalh,n( :Hlpisen evpi. Ku,rion( r`usa,sqw auvto,n( swsa,tw auvto,n( o[ti qe,lei auvto,n) 
17) ~Ora/te a;ndrej avgaphtoi,( ti,j o` u`pogrammo.j o` dedome,noj h`mi/n\ eiv ga.r o` Ku,rioj ou[twj evtapeinofro,nhsen( ti, poih,swmen h`mei/j oi` uvpo. to.n zugo.n th/j ca,ritoj auvtou/ diV auvtou/ evlqo,ntej*
Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved