XVII.


 
1) Mimhtai. genw,meqa kavkei,nwn( oi[tinej evn de,rmasin aivgei,oij mhlwtai/j periea,thsan khru,ssontej th.n e;leusin tou/ Cristou/\ le,gomen de. VHli,an kai. VElisaie,( e;ti de. kai. VIezekih,l( tou.j profh,taj\ pro.j tou,toij kai. tou.j memarturhme,nouj)
2) evmarturh,qh mega,lwj VAbraa.m kai. fi,loj proshgoreu,qh tou/ Qeou/( kai. le,gei avteni,zwn eivj th.n do,xan tou/ Qeou/( tapeinofronw/n\ VEgw. de, eivmi gh/ kai. spodo,j)
3) e;ti de. kai. peri. VIw.b ou[twj ge,graptai\ VIw.b de. h=n di,kaioj kai. a;memptoj( avlhqino,j( qeosebh,j( avpeco,menoj avpo. panto.j kakou/\ 
4) avllV auvto.j e`autou/ kathgorei/ legwn\ Ouvdei.j kaqaro.j avpo. r`u,pou( ouvdV a'n mia/j h`me,raj @h=|# h` zwh. auvtou/)
5) Mwu?sh/j pisto.j evn o[lw| tw|/ oi;kw| auvtou/ evklh,qh( kai. dia. th/j u`phresi,aj auvtou/ e;krinen o` Qeo.j Ai;gupton dia. tw/n masti,gwn kai. tw/n aivkisma,twn auvtw/n)  avlla. kavkei/noj doxasqei.j mega,lwj ouvk evmegalorhmo,nhsen( avllV ei=pen( evpi.  th/j ba,tou crhmatismou/ auvtw|/ didome.nou\ Ti,j eivmi evgw,( o[ti me pe,mpeij* evgw. de, eivmi ivscmo,qwnoj kai. bradu,glwssoj)
6) kai. pa,lin le,gei( VEgw. de. eivmi avtmi.j avpo. ku,qraj)
Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved