XIX.


1) Tw/n tosou,tw.n ou[twj memarturhme,nwn to. tapeinofronou.n kai. to. u`pokoh/j ouv mo,non h`ma/j avlla. kai. ta.j pro.  h`mw/n genea.j belti,ouj evpoi,hsen( tou,j te katadexame,nouj ta. lo,gia auvtou/ evn fo,bw| kai. avlhqei,a|
2) Pollw/n ou=n kai. mega,lwn kai. evndo,xwn meteilhfo,tej pra,xewn( evpanadra,mwmen evpi. to.n evx avrch/j paradedome,non h`mi/n th/j eivrh,nhj skopo,n( kai. avteni,swmen  eivj to.n pate,ra kai. u`perballou,saj auvtou/ dwreai/j th/j eivrh,nhj euvergesi,aij te kollhqw/men\ 
3) i;dwmen auvto.n kata. dia,noia kai. evmple,ywmen toi/j o;mmasin  th/j yuch/j eivj to. makro,qumon auvtou/ bou,lhma\ noh,swmen pw/j avo,rghtoj u`pa,rcei pro.j pa/san th.n kti,sin auvtou/)
Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved