XX.


1) Oi` ouvranoi. th|/ dioikh,sei auvtou/ saleuo,menoi evn eivrh,nh| u`pota,ssontai auvtw|/\

2) h`me,ra te kai. nu.x to.n tetagme,non u`pV auvtou/ dro,mon dianu,ousin( mhde.n avllh,loij evmpodi,zonta

3) h[lioj te kai. selh,nh avste,rwn te coroi. kata. th.n diatagh.n auvtou/ evn ovmoni,a| di,ca pa,shj parekba,sewj evxeli,ssousin tou.j evpitetagme,nouj auvtoi/j o`rismou,j)

4) gh/ kuoforou/sa kata. to. qe,lhma auvtou/ toi/j ivdi,oij kairoi/j th.n panplhqh/ avnqrw,poij te kai. pa/sin toi/j ou=sin evpV auvth.n zw,oij avnate,llei trofh,n( mh. dicostatou/sa mhde. avlloiou/sa ti tw/n dedogmatisme,nwn u`pV auvtou/) 

5) avbu,sswn te avnexicni,asta kai. nerte,rwn avnekdih,ghta kri,mata toi/j auvtoi/j sune,cetai prosta,gmasin)

6) to. ku,toj th/j avpei/rou qala,sshj kata. th.n dhmiourgi,an auvtou/ sustaqe.n eivj ta.j sunagwga.j ouv parekbai,nei ta. periteqeime,na auvth|/ klei/qra( avlla. kaqw.j die,taxen auvth|/( ou[twj poiei/)

7) ei=pen ga,r\  [Ewj w-de h[xeij( kai. ta. ku,mata, sou evn soi. suntribh,setai)

8) wvkeano.j avnqrw,poij avpe,ratoj kai. oi` metV auvto.n ko,smoi tai/j auvtai/j tagai/j tou/ despo,tou dieuqu,nontai) 

9) kairoi. evarinoi. kai. qerinoi. kai. metopwrinoi. kai. ceimerinoi. evn eivrh,nh| metaparadido,asin avllh,loij)

10) avne,mw/n avprojko,pwj evpitelou/sin\ ave,naoi, te phgai. pro.j avpo,lausin kai. u`gei,an dhmiourghqei/sai di,ca evllei,yewj pare,contai tou.j pro.j zwh/j avnqrw,poij mazou,j) ta, te evla,cista tw/n zw,wn ta.j suneleu,seij auvtw/n evn o`monoi,a|  kai. eivrh,nh| poiou/ntai)

11)  Tau/ta pa,nta o` me,gaj dhmiourgo.j kai. despo,thj tw/n avpa,ntwn evn eivrh,nh| kai. o`monoi,a| prose,taxen ei=nai( euvergetw/n ta. pa,nta( u`perekperissw/j  de. h`ma/j tou.j prospefeugo,taj toi/j oivktirmoi/j auvtou/ dia. tou/ Kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/( 

12) w-| h` do,xa kai. h` megalwsu,nh eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn) avmh,n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved