XXI.


1) ~Orate( avgaphtoi,( mh. ai` euvergesi,ai auvtou/ ai` pollai. ge,nwntai eivj kri,ma pa/sin h`mi/n( eva.n mh. avxi,wj auvtou/ politeuo,menoi ta. kala. kai. euva,resta evnw,pion auvtou/ poiw/men meqV o`monoi,aj)

2) le,gei ga,r pou\ Pneu/ma Kuri,ou lu,cnoj evreunw/n ta. tamiei/a th/j gastro,j)

3) :Idwmen pw/j evggu,j evstin( kai. o[ti ouvden le,lhqen auvto.n tw/n evnnoiw/n h`mw/n ouvde. tw/n dialogismw/n w-n poiou,meqa

4) di,kaion ou=n evsti.n mh. lipotaktei.n h`ma/j avpo. tou/ qelh,matoj auvtou/\ 

5) ma/llon avnqrw,poij a;frosi kai. avnoh,toij kai. evgkaucwme.noij evn avlazonei,a| tou/ lo,gou auvtw/n prosko,ywmen h' tw|/ Qew|/)

6)  to.n Ku,rion VIhsou/n @Cristo,n#( ou- to. ai-ma u`pe.r h`mw/n evdo,qh( evntrapw/men\ tou.j prohgoume,nouj h`mw/n aivdesqw/men( tou.j presbute,rouj h`mw/n timh,swmen( tou.j ne,ouj paideu,swmen th.n paidei,an tou/ fo,bou tou/ Qeou/( ta.j gunai/kaj h`mw/n evpi. to. avgaqo.n diorqwsw,meqa\

7) to. avxiaga,phton th/j a`gnei,aj h;qoj evndeixa,sqwsan( to. avke,raion th/j prau<thtoj auvtw/n bou,lhma avpodeixa,twsan( to. evpieike.j th/j glw,sshj auvtw/n dia. th/j sigh/j fanero.n poihsa,twsan\ th.n avga,phn auvtw/n( mh. kata. proskli,seij( avlla. pa/sintoi/j foboume,noij to.n Qeo.n o`si,wj i;shn parece,twsan\ 

8) ta. te,kna u`mw/n th/j evn Cristw|/ paidei,aj metalambane,twsan\ maqe,twsan( ti, tapeinofrosu,nh para. Qew|/ ivscu,ei( ti, avga,ph a`gnh. para. tw|/ Qew|/ du,natai( pw/j o` fo,boj auvtou/ kalo.j kai. me,gaj kai. sw,zwn pa,ntaj  tou.j evn auvtw|/  o`si,wj avnastrefome,nouj evn kaqara|/ dianoi,a|\ 

9) evreunhth.j ga,r evstin evnnoiw/n kai. evnqumh,sewn\ ou- h` pnoh. auvtou/ evn h`mi/n evsti,n( kai. o[tan qe,lh| avnelei/ auvth,n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved