XXII.


1) Tau/ta de. pa,nta bebaioi/ h` evn Cristw|/ pi,stij\ kai. ga.r auvto.j dia. tou/ a`gi,ou ou[twj proskalei/tai h`ma/j\ Deu/te te,kna( avkou,sate, mou( fo,bon kuri,ou dida,xw u`ma/j)

2) ti,j evstin a;nqrwpoj o` qe,lwn zwh,n( avgapw/n h`me,raj ivdei/n avgaqa,j*

3) pau/son th.n glw/ssa,n sou avpo. kakou/ kai. cei,lh tou/ mh. lalh/sai do,lon\

4) e;kklinon avpo. kakou/ kai. poihson avgaqo,n

5) zh,thson eivrh,nhn kai. di,wxon auvth,n)

6) ovfqalmoi. Kuri,ou evpi. dikai,ouj( kai. w=ta auvtou/ pro.j le,hsin auvtw/n\ pro,swpon de. Kuri,ou poiou/ntaj kaka. tou/ evxoleqreu/sai evk gh/j to. mnhmo,sunoj auvtw/n)

7) evke,kraxen o` di,kaioj( kai. o` Ku,rioj eivsh,kousen auvtou/ kai. evk pasw/n tw/n qli,yewn evru,sato auvto,n)

8) pollai. ai` qli,yeij tou/ dikai,ou kai. pasw/n auvtw/n r`u,setai auvto.n o` Ku,rioj\ ei=ta\ Pollai. ai` ma,stigej  tou/ a`martwlou/( tou.j de. evlpi,zontaj evpi. Ku,rion e;leoj kuklw,sei
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved