XXIII.


1) ~O oivkti,rmwn kata. pa,nta kai. euvergetiko.j path.r e;xei spla,gcna evpi. tou.j foboume,nouj auvto,n(  hvpi,wj te kai. proshnw/j ta.j ca,ritaj auvtou/ avpodidoi/ toi/j prosercome,noij auvtw|/ a`plh|/ dianoi,a|)

2) dio. mh. diyucw/men( mhde. ivndalle,sqw h` yuch. h`mw/n evpi. tai/j u`perballou,saij kai. evndo,xoij dwreai/j auvtou/

3) po,rrw gene,sqw avfV h`mw/n h` grafh. au[th( o[pou le,gei\ Talai,pwroi eivsin oi` di,yucoi( oi` dista,zontej th.n yuch,n( oi` le,gontej( Tau/ta hvkou,samen kai. evpi. tw/n pate,rwn h`mw/n( kai. ivdou. geghra,kamen kai. ouvde.n h`mi/n tou,twn sunbe,bhken) 

4) w= avno,htoi( sumba,lete e`autou.j xu,lw|\ la,bete a;mpelon\ prw/ton me.n fulloroei/( ei=ta blasto.j gi,netai( ei=ta fu,llon( ei=ta a;nqoj( kai. meta. tau/ta o;mfax( ei=ta stafulh. parecthgi/a) ~Ora/te o[ti evn kairw|/ ovli,gw| eivj pe,peiron katanta|/ o` karpo.j tou/ xu,lou)

5) evpV avlhqei,aj tacu. kai. evxai,fnhj teleiwqh,setai to. bou,lhma auvtou/( sunepimarturou,shj kai. th/j grafh/j o[ti tacu. h[xei kai. ouv croniei/( kai. evxai,fnhj h]xei o` Ku,rioj  eivj to.n nao.n auvtou/( kai. o` a[gioj o]n u`mei/j prosdoka/te)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved