XXIV.


 
1) Katanoh,swmen( avgaphtoi,( pw/j o` despo,thj evpidei,knutai dihnekw/j h`mi/n th.n me,llousan avna,stasin e;sesqai( h-j th.n avparch.n evpoih,sato to.n Ku,rion VIhsou/n Cristo.n evk nekrw/n avna,sth,saj)
  
2) i;dwmen( avgaphtoi,( th.n kata. kairo.n ginome,nhn avna,stasin)
 
3) h`me,ra kai. nu.z avna,stasin h`mi/n dhlou/sin\ koima/tai h` nu,x( avni,statai h`me,ra\ h` h`me,ra a;peisin( nu.x evpe,rcetai)
 
4) la,bwmen you.j karpou,j\ o` spo,roj pw/j kai. ti,na tro,pon gi,netai*
 
5) evxh/lqen o` spei,rwn kai. e;balen eivj th.n gh/n e[kaston tw/n sperma,twn( a[tina peso,nta eivj th.n gh/n xhra. kai. gumna. dialu,etai) ei=tV evk th/j dialu,sewj h` megaleio,thj th/j pronoi,aj tou/ despo,tou avni,sthsin auvta,( kai. evk tou/ e`no.j plei,ona au;xei kai. evkfe,rei karpo,n)
 
Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved