XXV.


1)  ;Idwmen to. para,doxon shmei/on( to. gino,menon evn toi/j avnatolikoi/j to,poij( toute,stin toi/j peri. th.n VArabi,an)

2) o;rneon ga.r ecstin o] prosonoma,zetai foi.nix\ tou/to monogene.j u`pa,rcon zh|/ e;th pentako,sia\ geno,meno,n teh;dh pro.j avpo,lusin tou/ apoqanei/n auvto,( shko.n e`autw|/ poiei/ evk liba,nou kai. tw/n loipw/n avrwma,twn( eivj o-n plhrwqe,ntoj tou/ cro,nou eivse,rcetai kai. teleuta|/) 
 
3) shpome,nhj de. th/j sarko.j skw,lhx tij genna/tai( o]j evk th/j ivkma,doj tou/ teteleuthko,toj zw,ou avnatrefo,menoj pterofuei/\  ei=ta gannai.oj geno,menoj ai;rei to.n shko.n evkei/non o[pou  ta. ovsta/ tou/ progegono,toj evsti,n( kai. tau/ta basta,zwn dianu,ei avpo. th/j Varabikh/j cw,raj e[wj th/j Aivgu,tou eivj th.n legome,nhn ~Hliou,polin\

4) kai. h`me,raj( blepo,ntwn pa,ntwn( evpipta.j evpi. to.n tou/ h`li,ou bwmon ti,`hsin auvta,( kai. ou[twj eivj touvpi,sw avforma|/)

5) oi` ou=n i`erei/j evpiske,ptontai ta.j avnagrafa.j tw/n cro,mwm kai. eu`ri,skousin pentakosiostou/ e;touj peplhrwme,nou evlhluqe,nai)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved