XXVI.


 
1)  Me,ga kai. qaumasto.n ou=n nom,zomen ei=nai( eiv o` dhmiourgo.j tw/n a`pa,ntwn avna,ntwn avna,stasin poih,setai tw/n o`si,wj auvtw|/ douleusa,ntwn evn pepoiqh,sei pi,stewj avgaqh/j( o[pou kai. diV ovrne,ou dei,knusin h`mi/n to. megalei/on th/j evpaggeli,aj auvtou/* 
 
2) le,gei ga,r pou\ Kai. evxanasth,seij me kai. evxomologh,somai, soi) kai,\ VEkoimh,qhn kai. u[pnwsa( evxhge,rqhn( o[ti su. metV evmou/ ei=)

3) kai. pa,lin VIw,b le,gei\ Kai. avnasth,seij th.n sa,rka mou tau,thn te.n avnatlh,sasan tau/ta pa,nta)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved