XXVII.


1) Tau,th| ou=n th|/ evlpi,di prosdede,sqwsan ai` yucai. h`mw/n tw|/ pistw|/ evn tai/j evpaggeli,aij kai. tw|/ dikai,w| toi/j kri,masin

2) o` paraggei,laj mh. yeu,desqai pollw|/ ma/llon auvto.j ouv yeu,setai\ ouvde.n ga.r avdu,naton para. tw|/ Qew|/ eiv mh. to. yeu,sasqai)

3) avnazwpurhsa,tw ou=n h` pi,stij auvtou/ evn h`mi/n( kai. noh,swmen o[ti pa,nta evggu.j auvtw|/ evsri,n)

4) evn lo,gw| th/j megalwsu,nhj auvtou/ sunesth,sato ta. pa,nta( kai. evn lo,gw| du,natai auvta. katastre,yai)

5) Ti,j evrei/ auvtw|/\ Ti, evpoi,hsaj* h' ti,j avntisth,setai tw|/ kra,tei th/j ivscu,oj auvtou/* o[te qe,lei kai. w`j qe,lei poih,sei pa,nta( kai. ouvde.n mh. pare,lqh| tw/n dedogmatisme,nwn u`pV auvtou/)

6) pa,nta evnw,pion auvtou/ eivsi,n( kai. ouvde.n le,lhqen th.n boulh.n auvtou/(

7) eiv Oi` ouvranoi. dihgou/ntai do,xan Qeou/( poi,hsin de. ceirw/n auvtou/ avnagge,llei to. stere,wma\ h` h`me,ra th|/ h`me,ra| evreu,getai r`h/ma( kai. nu,x nukti. avnagge,llei gnw/sin\ kai. ouvk eivsi.n lo,goi ouvde. laliai,( w-n ouvci. avkou,ontai ai` fwnai. auvtw/n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved