XXVIII.

1) Pa,ntwn ou=n blepome,nwn kai. avkouome,nwn( fobhqw.men auvto.n kai. avpolei,pwmenfau,lon e;rgwn miara.j evpiqumi,aj( i[na tw|/ evle,ei auvtou/ skeasqw/men avpo. tw/n mello,ntwn krima,twn)

2) pou/ ga,r tij h`mw/n du,natai fugei/n avpo. th/j krataia.j ceiro.j auvtou/* poi/oj de. ko,smoj de,cetai, tina tw/n auvtomolou,ntwn avpV auvtou/* le,gei ga,r pou to. grafei/on\ 

3) Pou/ avfh,xw kai. pou/ krubh,somai avpo. tou/ prosw,pou sou* eva.n avnabw/ eivj to.n ouvrano,n( su. ei= evkei/\ eva.n avpe,lqw eivj ta. e;scata th/j gh/j( evkei/ h` dexia, sou\ eva.n katastrrw,sw eivj ta.j avbu,ssouj( evkei/ to. pneu.ma, sou) 

4) poi/ ou=n tis avpe,lqh| h' pou/ avpodra,sh| avpo. tou/ ta. pa,nta evmperie,contoj*
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved