XXIX.


 
1) Prose,lqwmen ou=n auvtw|/ evn o1sio,thti yuch/j a`gna.j kai. avmia,ntouj cei/raj ai;rontej pro.j auvto,n( avgapw/ntej to.n evpieikh/ kai. eu;splagcnon pate,ra h`mw/n o=j evklogh/j me,roj h`ma/j evpoi,hsen e`autw|/)

2) Ou[tw ga.r ge,graptai\  [Ote dieme,rizen o` u[yistoj e;qnh( avgge,lwn Qeou/) evgenh,qh meri.j Kuri,ou lao.j auvtou/ VIakw,b( scoi,nisma klhronomi,aj auvtou/ VIsrah,l)

3) kai. evn e`te,rw| to,pw| le,gei( VIdou. Ku,rioj lamba,nei e`autw|/ evk me,sou evqnw/n( w[sper lamba,nei a;nqrwpoj th.n avparch.n auvtou/ th/j a[lw( kai. evxeleu,setai evk tou/ e;qnouj evkei,nou a[gia avgi,wn)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved