XXX.


1)  `Agi,ou ou=n meri.j u`pa,rcontej  poih,swmen ta. tou/ a`giasmou/ pa,nta( feu,gontej katalalia,j( miara,j te kai. avna,gnouj sumploka,j( me,qaj te kai. newterismou.j kai. bdelukta.j evpiqumi,aj( musera.n moicei,an( bdelukth.n u`perhfani,an)

2) Qeo.j ga,r( fhsi,n( u`perhfa,noij  avntita,ssetai( tapeinnoi/j de. di,dwsin ca,rin)

3) Kollhqw/men ou=n evkei,noij oi-j h` ca,rij avpo. tou/ Qeou/ de,dotai\ evndusw,meqa th.n o`mo,noian( tapeinofronou.ntej( evgkrateuo,menoi( avpo. panto.j yiqurismou/ kai. katalalia/j po,rrw e`autou.j poiou/ntej( e;rgoij dikaiou,menoi kai. mh. lo,goij)

4) le,gei ga,r\ ~O ta. polla. le,gwn kai. avntakou,setai\ h' o` eu;laloj oi;etai ei=nai di,kaioj*

5) euvloghme,noj gennhto.j gunaiko.j ovligo,bioj) mh. polu.j evn r`h,masin gi,nou) 

6) `O e;painoj h`mw/n e;stw evn Qew|/ kai. mh. evx auvtw/n( auvtepainetou.j ga.r misei/ o` Qeo,j)

7) h` martutri,a  th/j avgaqh/j pra,xewj h`mw/n dido,sqw u`pV a;llwn( kaqw.j evdo,qh toi/j patra,sin h`mw/n toi/j dikai,oij)
 
8) qra,sos kai. auvqa,deia kai. to,lma toi/j kathrame,noij u`po. tou/ Qeou/\ evpiei,keia kai. tapeinofrosu,nh kai. prau<thj para. toi/j huvloghme,noij u`po. tou/ Qeou/
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved