XXXII.


 
1) VEa,n tij kaqV e]n e[kaston eivlikrinw/j katanoh,sh|/( evpignw,setai megalei/a tw/n u`pV auvtou/ dedome,nwn dwrew/n

2) evx auvtou/ ga.r i`erei/j kai. leui/tai pa,ntej oi` leitourgou/ntej tw|/ qusiathri,w| tou/ Qeou/\ evx auvtou/ o` Ku,rioj VIhsou/j to. kata. sa,rka\ evx auvtou/ basilei/j kai. a;rcontej kai. h`gou,menoi( kata. to.n VIou,dan\ ta. de. loipa. skh/ptra auvtou/ ouvk evn mikra|/ do,xh| u`pa,rcousin( w`j evpaggeilame,nou tou/ Qeou/ o[ti :Estai to. spe.rma sou w`j oi` avste,rej tou/ ouvranou/)

3) Pa,ntej ou=n evdoxa,sqhsan kai. evmegalu,nqhsan ouv diV auvtw/n h' tw/n e;rgwn auvtw/n h' th/j dikaiopragi,aj h-j kateirga,santo( avlla. dia. tou/ qelh,matoj auvtou/) 
 
4) kai. h`mei/j ou=n( dia. qelh,matoj auvtou/ evn Cristw|/ VIhsou klhqe,ntej( ouv diV e`autw/n dikaiou,meqa ouvde. dia. th/j h`mete,raj sofi,aj sune,sewj h' euvsebei,aj h' e;rgwn w-n kateirgasa,meqa evn o`sio,thti kardi,aj( avlla. dia. th/j pi,stewj( diV h-j pa,ntaj tou.j avpV aivw/naj o`pantokra,twr Qeo.j evdkai,wsen\ w|- e;stw h` do,xa eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn) avmh,n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved