XXXIII.


1) Ti, ou=n poih,swmen( avdelfoi,*avrgh,swmen avpo. th/j avgaqopoii<aj kai. evgkatalei,pwmen th.n avga,phn* mhqamw/j tou/to eva,sai o` despo,thj evfV h`mi/n ge genhqh/nai( avlla. speu,swmen meta. evktenei,aj kai. proqumi,aj pa/n e;rgon avgaqo.n evpitelei/n)

2)  auvto.j ga.r o` dhmiourgo.j kai. despo,thj tw/n a`pa,ntwn evpi. toi/j e;rgoij auvtou/ avggallia/tai) 

3) tw|/ ga.r pammegeqesta,tw| auvtou/ kra,tei ouvranou.j evsth,risen kai. th|/ avkatalh,ptw| auvtou/ sune,sei dieko,smhsen auvtou,j\ gh/n te diecw,risen avpo. perie,contoj auvth.n u[datoj kai. h[drasen evpi. to.n avsfalh/ tou/ ivdi,ou boulh,matoj qeme,lion\ ta, te evn auvth|/ zw/a foitw/nta th|/ e`autou/ diata,xei evke,leusen ei=nai\ qa,lassan kai. ta. evn auvth|/ zw/a prodhmiourgh,saj evne,kleisen th|/ e`autou/ duna,mei)

4) evpi. pa/si to. evxocw,taton kai. pamme,geqejkata. dia,noian( a;nqrwpon tai/j i`erai/j kai. avmw,moij cersi.n e;plasen e`autou/ eivko,noj carakth/ra)

5) ou[twj ga,r fhsin o` Qeo,j\  Poih,swmen a;nqrwpon katV eivko,na kai. kaqV o`moi,wsin h`mete,ran) kai. evpoi.hsen o` Qeo.j to.n a;nqrwpon( a;rsen kai. qh/lu evpoi,hsen auvtou,j 

6) Tau/ta ou=n pa,nta teleiw,saj evph|,nesen auvta. kai. huvlo,ghsen kai. ei=pen\ Auvxa,nesqe kai.  plhqu,nesqe

7) Ei;domen o[ti evn e;rgoij avgaqoi/j pa,ntej evkosmh,qhsan oi` di,kaioi\ kai. auvto.j ou=n o` Ku,rioj e;rgoij e`auto.n kosmh,saj evca,rh

8) e;contej ou=n tou/ton to.n u`pogrammo.n avo,knwj prose,lqwmen tw|/ qelh,mati auvtou/( evx o[lhj ivscu,oj h`mw/n evrgasw,meqa e;ron dikaiosu,nhj)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved