XXXIV.


1) ~O avgaqo.j evrga,thj meta. parrhsi,aj lamba,nei to.n a;rton tou/ e;rgou auvtou/( o` nwqro.j kai. pareime,noj ouvk avntofqalmei/ tw|/ evrgopare,kth| auvtou/)

2) de,on ou=n evsti,n proqu,mouj h`ma/j ei=nai eivj avgaqopoii<an\ evx auvtou/ ga,r evstin ta. pa,nta)

3) prole,gei ga.r h`mi/n\ VIdou. o` KU,rioj( kai. o` misqo.j auvtou/ pro. prosw,pou auvtou/( avpodou/nai e`ka,stw| kata. to. e;rgon auvtou/)

4) Protre,petai ou=n h`ma/j pisteu,ontaj evx o[lhj th/j kardi,aj evpV auvtw|/ mh. avrgou.j mhde. pareime,nouj ei=nai evpi. pa/n e;rgon avgaqo,n\

5) to. kau,chma h`mw/n kai. h` parrhsi,a e;stw evn auvtw|/\ u`potassw,meqa tw|/ qelh,mati auvtou/\ katanoh,swmen to. pa/n plh/qoj tw/n avgge,lwn auvtou/( pw/j tw|/ qelh,mati auvtou/ leitourgou/sin parestw/tej\

6) le,gei ga.r h` grafh,\ Mu,riai muria,dej pareisth,keisan auvtw|/( kai. ci,liai cilia,dej evleitou,rgoun auvtw|/\ kai. {Agioj( a[gioj( a[gioj Ku,rioj Sabaw,q( plh,rhj pa/sa h` kti,sij th/j do,xhj auvtou/)

7) Kai. h`mei/j ou=n( evn o`monoi,a| evpi. to. auvto. sunacqe,ntej th|/ suneidh,sei( w`j evx e`no.j sto,matoj boh,swmen pro.j auvto.n evktenw/j eivj to. meto,couj h`ma/j gene,sqai tw/n mega,lwn kai. evndo,xwn evpaggeliw/n auvtou/)

8) le,gei ga,r\ VOfqalmo.j ouvk ei=den kai. ou=j  h;kousen( kai. evpi. kardi,an avnqrw,pou ouvk avne,bh( o[sa h`toi,masen toi/j u`pome,nousin auvto,n)
  

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved