XXXV.


1) ~Wj maka,ria kai. qaumasta. ta, dw/ra tou/ Qeou/( avgaphtoi,) 

2) zwh. evn avqanasi,a( lampro,thj evn dikaiosu,nh( avlh,qeia evn parrhsi,a|( pi,stij evn pepoiqh,sei( evgkra,teia evn a`giasmw|/\ kai. tau/ta u`pe,pipten pa,nta u`po. th.n dia,noian h`mw/n)

3) ti,na ou=n a;ra evstin ta. e`toimazo,mena toi/j u`pome,nousin* o` dhmiourgo.j kai. path.r tw/n aivw,nwn o` pana,gioj auto.j ginw,skei th.n poso,thta kai. th.n kallonh.n auvtw/n)

4) h`mei/j ou=n avgwnisw,meqa eu`reqh/nai evn tw|/ avriqmw|/ tw/n u`pomeno,ntwn auvto,n( o[pwj metala,bwmen tw/n evphggelme,nwn dwrew/n)

5) pw/j de. e;stai tou/to( avgaphtoi,* eva.n evsthrigme,nh h|= h` dia,noia h`mw/n dia. pi,stewj pro.j to.n Qeo,n\ eva.n evkzhtw/men ta. euva,resta kai. euvpro,sdekta auvtw|/\ eva.n evpitele,swmen ta. avnh,konta th|/ avmw,mw| boulh,sei auvtou/ kai. avkolouqh,swmen th|/ o`dw|/ th/j avlhqei,aj( avporri,yantej avfV e`autw/n pa/san avdiki,an kai. avnomi,an( pleonexi,an( e;reij( kakohqei,aj te kai. do,louj( yiqurismou,j te kai. katalalia,j( qeostugi,an( u`perhfani,an te kai. avlazonei,an( kenodoxi,an te kai. avfiloxeni,an)
6) tau/ta ga.r oi` pra,ssontej stughtoi. tw|/ Qew|/ u`pa,rcousin\ ouv mo,non de. oi` pra,ssontej auvta,( avlla. kai. oi` suneudokou/ntej auvtoi/j) 

7) lemgei ga.r h` grafh,\ Tw|/ de. a`martwlw|/ ei=pen o` Qeo,j\ {Ina ti, su. dihgh|/ ta. dikaiw,mata, mou kai. avnalamba,neij rh.n diaqh,khn mou evpi. sto,mato,j sou*

8) su. de.. evmi,shsaj paidei,an( kai. evxe,ballestou.j lo,gouj mou eivj ta. ovpi,sw) eiv evqew,reij kle,pthn( sune,trecej auvtw|/( kai. meta. moicw/n th.n meri,da sou evti,qeij\ to. sto,ma sou evkpleo,nasen kaki,an( kai. h` glw/ssa, sou perie,pleken lolio,thta\ kaqh,menoj kata. tou/ avdelfou/ sou katela,leij( kai. kata. tou/ ui`ou/ th/j mhtro,j sou evti,qeij ska,ndalon\

9) tau/ta evpoi,hsaj kai. evsi,ghsa\ u`pe,labej( a;nome( o[ti e;somai, soi o[moioj\

10) evle,gxw se kai. parasth,sw se kata. pro,swpo,n sou)

11) su,nete dh. tau/ta( oi` evpilanqano,menoi tou/ Qeou/( mh,pote a`rpa,sh| w`j le,wn( kai. mh. h|= o` r`uo,menoj)

12) qusi,a aivne,sewj doxa,sei me( kai. evkei/ o`do.j h|- dei,xw auvtw|/ to. swth,rion tou/ Qeou/)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved