XXXVI.


1) Au[th h` o`do,j( avgaphtoi,( evn h|- eu[romen to. swth,rion h`mw/n VIhsou/n Cristo.n to.n avrciere,a tw/n prosforw/n h`mw/n( to.n prosta,thn kai. bohqo.n  th/j avsqenei,aj h`mw/n) 

2) dia. tou,tou avteni,swmen eivj ta. u[yh tw/n ouvranw/n\ dia. tou,tou evnoptrizo,meqa th.n a;mwmon kai. u`perta,thn o;yin auvtou/\ dia. tou,tou hvnew|,cqhsan h`mw/n oi` ovfqalmoi. th/j kardi,aj\ dia. tou,tou h` avsu,netoj kai. evskotwme,nh dia,noia h`mw/n avnaqa,llei eivj to. fw/j\ dia. tou,tou hvqe,lhsen o` despo,thj th/j avqana,tou gnw,sewj h`ma/j geu,sasqai\ o]j w'n avpau,gasma th/j megalwsu,nhj auvtou/ tosou,tw| mei,xwn evsti.n avgge,lwn( o[sw| diaforw,teron o;noma keklhrono,mhken)

3) ge,graptai ga.r ou[twj\ ~O poiw/n tou.j avgge,louj auvtou/ pneu,mata kai. tou.j leitourgou.j auvtou/ puro.j flo,ga)

4) VEpi. de. tw|/ ui`w|/ autou/ ou[twj ei=pen o` despo,thj\ Ui`o,j mou ei= su,( evgw. sh,meron gege,nnhka, se\ ai;thsai parV evmou/( kai. dw,sw soi e;qnh th.n klhronomi,an sou( kai. th.n kata,scesi,n sou ta. pe,rata th/j gh/j)

5) kai. pa,lin le,gei pro.j auvto,n\ Ka,qou evk dexiw/n mou( e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou.j sou u`popo,dion tw/n podw/n sou)

6) Ti,nej ou=n oi` fau/loi kai. avntitasso,menoi tw|/ qelh,mati auvtou/)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved