XXXVII.


1) Strateusw,meqa ou=n( a;ndrej avdelfoi,( meta. pa,shj evktenei,aj evn toi/j avmw,moij prosta,gmasin auvtou/\ 

2) katanoh,swmen tou.j strateuome,nouj toi/j h`goume,noij h`mw/n( pw/j euvta,ktwj( pw/j eivktikw/j( pw/j u`potetagme,nwj evpitelou/sin ta. diatasso,mena)

3) ouv pa,ntej eivsi.n e;parcoi ouvde. cili,arcoi ouvde. e`kato,ntarcoi ouvde. penthko,ntarcoi ouvde. to. kaqexh/j\ avllV e[kastoj evn tw|/ ivdi,w| ta,gmati ta. evpitasso,mena uvpo. tou/ basile,wj kai. tw/n h`goume,nwn evpitelei/)

4) oi` mega,loi di,ca tw/n mikrw/n ouv du,nantai ei=nai( ou=te oi` mikroi. di,ca tw/n mega,lwn\ su,gkrasi,j ti,j evstin evn pa/sin( kai. evn tou,toij crh/sij)

5) La,bwmen to. sw/ma h`mw/n\ h` kefalh. di,ca tw/n podw/n ouvde,n evstin( ou[twj ouvde. oi` po,dej di,ca th/j kefalh/j\ ta. de. evla,cista me,lh tou/ sw,matoj h`mw/n avnagkai/a kai. eu;crhta, eivsin o[lw| tw|/ sw,mati\ avlla. pa,nta sunpnei/ kai. u`potagh|/ mia|/ crh/tai eivj to. sw,zesqai o[lon to. sw/ma)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved