XXXVIII.


1)Swze,sqw ou=n h`mw/n o[lon to. sw/ma evn Cristw|/ VIhsou/( kai. u`potasse,sqw e[kastoj tw|/ plhsi,on auvtou/( kaqw.j kai. evte,qh evn tw|/ cari,smati auvtou/)

2) o` ivscuro.j mh. avthmelei,tw to.n avsqenh/( o` de. avsqenh.j evntrepe,sqw to.n ivscuro,n\ o` plou,sioj evpicorhgei,tw tw|/ ptwcw|/( o` de. ptwco.j euvcaristei,tw tw|/ Qew|/( o[ti e;dwken auvtw|/ diV ou- avnaplhrwqh|/ auvtou/ to. u`ste,rhma) o` sofo.j evndeiknu,sqw th.n sofi,an auvtou/ mh. evn lo,goij avllV evn e;rgoij\ o` tapeinofronw/n\ mh. e`autw|/  marturei,tw( avllV eva,tw u`fV e`te,rou e`auto.n marturei/sqai\ o` a`gno.j evn th|/ sarki. h;tw kai. mh. avlazoneue,sqw( ginw,skwn o[ti e[tero,j evstin o` evpicorhgw/n auvtw|/ th.n evgkra,teian)

3) VAnalogisw,meqa ou=n( avdelfoi,( evk poi,aj u[lhj evgenh,qhmen( poi/oi kai. ti,nej eivsh,lqamen eivj to.n ko,smon\ evk poi,ou ta,fou kai. sko,touj o` pla,saj h`ma/j kai. dhmiourgh,saj eivsh,gagen eivj to.n ko,smon auvtou/( proetoima,saj ta.j euvergesi,aj auvtou/ pri.n h`ma/j gennhqh/nai) 

4) tau/ta ou=n pa,nta evx auvtou/ e;vcontej ovfei,lomen kata. pa,nta euvcaristei/n auvtw|/\ w|- h` do,xa eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn) avmh,n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved