XXXIX.


1) :Afronej kai. avsu,netoi kai. mwroi. kai. avpai,deutoi cleua,zousin h`ma/j kai. mukthri,zousin( e`autou.j boulo,menoi evpai,resqai tai/j dianoi,aij auvtw/n) 

2) Ti, ga.r du,natai qnhto,j* h' ti,j ivscu.j ghgenou/j*

3) ge,graptai ga,r\ Ouvk h=n morfh. pto. ovfqalmw/n mou( avllV h' au;ran kai. fwnh.n h;kouon\

4) ti, ga,r* mh. kaqaro.j e;stai broto.j e;nanti Kuri,ou* h' avpo. tw/n e;rgwn auvtou/ a;memptoj avnh,r* eiv kata. pai,dwn auvtou/ ouv pisteu,ei( kata. de. avgge,lwn auvtou/ skolio,n ti evpeno,hsen\ 

5) ouvrano.j de. ouv kaqaro.j evnw,pion auvtou/ phlou/ evsmen) e;paisen auvtou.j shto.j tro,pon( kai. avpo. prwi<qen e[wj e`spe,raj ouvk e;ti eivsi,n\ para, to. mh. du,nasqai auvtou.j e`autoi/j bohqh/sai avpw,lonto\

6) evnefu,shsen auvtoi/j kai. evteleu,thsan( para. to. mh. e;cein auvtou.j sofi,an)

7) evpika,lesai de,( ei; ti,j soi u`pakou,setai( h' ei; tina a`giwn avgge,lwn o;yh|\ kai. ga.r a;frona avnairei/ ovrgh,( peplanhme,non de. qanatoi/ zh/loj) 

8) evgw. de. e`w,pala a;fronaj r`i,zaj balo,ntaj( avllV euvqe,wj evbrw,qh auvtw/n h` di,aita)

9) po,rrw ge,nointo oi` ui`oi. auvtw/n avpo. swthri,aj\ kolabrisqei,hsan evpi. qu,raij h`sso,nwn( kai. ouvk e;stai o` avxairou,menoj\ a] ga.r evkei,noij h`toi,mastai( di,kaioi e;dontai\ auvtoi. de. evk kakw/n ouvk evxai,retoi e;sontai)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved