XL.


1) Prodh/lwn ou=n h`mi/n o;ntwn tou,twn( kai. evgkekufo,tejeivj ta. ba,qh th/j qei,aj gnw,sewj( pa,nta ta,xei poiei/n ovfei,lomen o[sa o` despo,thj evpitelei/n evke,leusen kata. kaipou.j tetagme,nouj\

2) ta,j te prosfora.j kai. leitourgi,aj evpimelw/j  evpite lei/sqai kai. ouvk eivkh/ h' avta,ktwj evke,leusen gi,nesqai( avllV w`risme,noij kairoi/j kai. w[raij\

3) pou/ te kai. dia. ti,nwn evpitelei/sqai qe,lei( auvto.j w[risen th|/ u`perta,tw| auvtou/ boulh,sei\ i[nV o`si,wj pa,nta gino,mena evn euvdokh,sei euvpro,sdekta ei;h tw|/ qelh,mati auvtou/)

4) Oi` ou=n toi/j prostetagme,noij kairoi/j poiou/ntej ta.j prosfora.j auvtw/n euvpro,sdektoi, te kai. maka,rioi( toi/j ga.r nomi,moij tou/ despo,tou avkolouqou/ntej ouv diamarta,nousin) 

5) tw|/ ga.r avrcierei/ i;diai leitourgi,ai dedome,nai eivsi.n( kai. toi/j i`ereu/sin i;dioj o` to,poj proste,taktai( kai. leui<taij i;diai diakoni,ai evpi,keintai\ o` a;nqrwpoj toi/j lai?koi/j prosta,gmasin de,detai)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved