XLI.


 
1) {Ekastoj u`mw/n( avdelfoi,( evn ivdi,w| ta,gmati euvcaristei,tw Qew|/ evn avgaqh|/ suneidh,sei u`parcwn( mh. parekbai,nwn to.n w`risme,non th/j leitourgi,aj auvtou/ kano,na( evn semno,thti)

2) Ouv pantacou( avdelfoi,( prosfe,rontai qusi,ai evndelecismou/ h' euvcw/n h' peri. a`marti,aj kai. plhmmelei,aj( avllV h' evn ~Ierousalh.m mo,nh|\ kakei/ de. ouvk evn panti. to,pw| prosfe,retai( avllV h' evn ~Ierousalh.m mo,nh|\ kavkei/  de. ouvk evn panti. to,pw| prosfe,retai( avllV e;mprosqen tou/ naou/ pro.j to. qusiasth,rion( mwmoskophqe.n to. prosfero,menon dia. tou/ avrciere,wj kai. tw/n proeirhme,nwn leitourgw/n)

3) oi` ou=n para. to. kaqh/kon th/j boulh,sewj auvtou/ poiou/nte,j ti qa,naton to. pro,stimon e;cousin) 

4) ~Orate( avdelfoi,( o[sw| plei,onoj kathciw,qhmen gnw,sewj( tosou,tw|ma/llon u`pokei,meqa kindu,nw|
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved