XLII.

1) Oi` avpo,stoloi h`mi/n euvhggeli,sqhsan avpo. tou/ Kuri,ou VIhsou/ Cristou/( VIhsou/j o` Cristo.j avpo. tou/ Qeou/ avxepe,mfqh)

2) o` Cristo.j ou=n avpo. tou/ Qeou/(kai. oi` avpo,stoloi avpo. tou/ Cristou/\ evge,nonto ou=n avmfo,tera euvta,ktwj evk qelh,matoj Qeou/)  

3) paraggeli,aj ou=n labo,ntej kai. plhroforhqe,ntej dia. th/j avnasta,sewj tou/ Kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ kai. pistwqe,ntej evn tw|/ lo,gw| tou/ Qeou/ meta. plhrofori,aj pneu,matoj a`gi,ou evxh/lqon( euvaggelizo,menoi th.n basilei,an tou. Qeou/ me,llein e;rcesqai) 

4) kata. cw,raj ou=n kai. po,leij khru,ssontej kaqi,stanon ta.j avparca.j auvtw/n( dokima,santej tw|/ pneu,mati( eivj evpisko,pouj kai. diako,nouj tw/n mello,ntwn pisteu,ein) 

5) kai. tou/to ouv kainw/j( evk ga.r dh. pollw/n cro,nwn evge,grapto peri. evpisko,pwn kai. diako,nwn\ ou[tws ga.r pou le,gei h` grafh,\ Katasth,sw tou.j evpisko,pouj auvtw/n evn dikaiosu,nh| kai. tou.j diako,nouj auvtw/nevn pi,stei)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved