XLIII.


 
1) Kai. ti, qaumasto.n eiv oi` evn Cristw|/ pisteuqe,ntej para. Qeou/ e;rgon toiou/to kate,sthsan tou.j proeirhme,nouj* o[pou kai. o` maka,rioj pisto.j qera,pwn evn o[lw| tw|/ oi;kw| Mwu?sh/j ta. diatetagme,na auvtw|/ pa,nta evshmeiw,sato evn tai/j i`erai/j bi,bloij( w|- kai. evphkolou,qhsan oi` loipoi. profh/tai sunepimarturou/ntej toi/j u`pV auvtou/ nenomoqethme,noij)

2) evkei/noj ga,r( zh,lou evmpeso,ntoj peri. th/j i`erwsu,nhj kai. stasiazousw/ntw/n fulw/n o`poi,a auvtw/n ei;h tw|/ evndo,xw| ovno,mati kekosmhme,nh( evke,leusen tou.j tou.j dw,deka fula,rcouj prosenegkei/n auvtw|/ r`a,bdoujevpigegramme,naj e`ka,sthj fulh/j katV o;noma\ kai. labw.n auvta.j e;dhsen kai. evsfra,gisen toi/j daktuli,oij tw/n fula,rcwn( kai. avpe,qeto auvta.j eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou evpi. th.n tra,pezan tou/ Qeou/\

3) kai. klei,saj th.n skhnh.n evsfra,gisen ta.j klei/daj w`sau,twj kai. ta.j qu,raj\

4) kai. ei/pen auvtoi/j\ :Andres avdelfoi,( h-j a'n fulh/j h` r`abdoj blasth,sh|( tau,thn evkle,lektai o` Qeo.j eivj to. i`erateu,ein kai. leitourgei/n auvtw|/)

5) prwi<aj de. genome,nhj suneka,lesen pa,nta to.n VIsrah,l( ta.j e`xakosi,aj cilia,daj tw/n avndrw/n( kai. evpedei,xato toi/j fula,rcoij ta.j  sfragi/daj kai. h;noixen th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. proei/len ta.j r`a,bdouj\  kai. eu`re,qh h` r`a,bdoj VAarw.n mo,non beblasthkui/a avlla. kai. karpo.n e;cousa

6) ti, dokei/te( avgaphtoi,* ouv proh|,dei Mwu?sh/j tou/to me,llein e;sesqai( ma,lista h|;dei\ avllV i[na mh. avkatastasi,a ge,nhtai evn tw|/ VIsrah,l( ou[twj evpoi,hsen eivj to. doxasqh/nai to. o;noma tou/ avlhqinou/ kai. mo,nou Kuri,ou\ w|- h` do,xa eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn) avmh,n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved