XLIV.


1) Kai. oi` avpo,stoloi h`mw/n e;gnwsan dia. tou/ Kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ o[ti e;rij e;stai evpi. tou/ ovno,matoj th/j evpiskoph/j) 

2) Dia. tau,thn ou=n th.n aivti,an pro,gnwsin eivlhfo,tej telei,an kate,sthsan tou.j proeirhme,nouj( kai. metaxu. evpimonh.n dedw,kasin o[pwj( eva.n koimhqw/sin( diade,xwntai e[teroi dedokimasme,noi a;ndrej th.n leitourgi,an auvtw/n)

3) Tou.j ou=n katastaqe,ntaj u`pV evkei,nwn h' metaxu. u`fV e`te,rwn evllogi,mwn avndrw/n( suneudokhsa,shj th/j evkklhsi,aj pa,shj( kai. leitourgh,santaj avme,mptwj tw|/ poimni,w| tou/ Cristou/ meta. tapeinofrosu,nhj h`su,cwj kai. avbanau,swj( memarturhme,nouj te polloi/j cro,noij u`po. pa,ntwn) tou,touj ouv dikai,wj nomi,zomen avpoba,llesqai th/j leitourgi,aj) 

4) a`marti,a ga.r ouv mikra. h`mi/n e;stai( eva.n tou.j evme,mptwj kai. o`si,wj prosenegko,ntaj ta. dw/ra th/j evpiskoph/j avpoba,lwmen)

5) maka,rioi oi` proodoiporh,santej presbu,teroi( oi[tinej e;gkarpon kai. telei,an e;scon th.n avna,lusin\ ouv ga.r euvlabou/ntai mh, tij auvtou.j metasth,sh| avpo. tou/ i`drume,nou auvtoi/j to,pou) 

6) o`rw/men ga.r o[ti evni,ouj u`mei/j methga,gete kalw/j politeuome,nouj evk th/j avme,mptwj auvtoi/j tetimhme,nhj leitourgi,aj)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved