XLV.


1) Filo,neikoi, evste( avdelfoi,) kai. zhlwtai. peri. tw/n avnhko,ntwn eivj swthri,an\

2) evgkeku,fate eivj ta.j grafa,j( ta.j avlhqei/j( ta.j @dia.# tou/ a`gi,ou\ 

3) evpi,stasqe o[ti ouvde.n a;dikon ouvde. parapepoihme,non ge,graptai evn auvtai/j ) ouvc eu`rh,sete dikai,ouj avpobeblhme,nouj avpo. o`si,wn avndrw/n) 

4) evdiw,cqhsan di,kaioi( avllV u`po. avno,mwn\ evfulaki,sqhsan( avllV u`po. parano,mwn\ avpekta,nqhsan u`po. tw/n miaro.n kai/ a;dikon zh/lon avneilhfo,twn)

5) tau/ta pa,scontej euvklew/j h;negkan)

6) Ti, ga.r ei;pwmen( avdelfoi,* Danih.l u`po. foboume,nwn to.n Qeo.n evblh,qh eivj la,kkon leo,ntwn*

7) h' VAnani,aj kai. VAzari,aj kai. Misah.l u`po. tw/n qrhskeuo,ntwn th.n megalopreph/ kai. e;ndoxon qrhskei,an tou/ u`yi,stou katei,rcqhsan eivj ka,minon puro,j* mhqamw/j tou/to ge,noito) Ti,nej ou=n oi` tau/ta dra,santej* oi` stughtoi. kai. pa,shj kaki,aj plh,reij eivj tosou/to evxe,risan qumou/ w[ste tou.j evn o`si,a| kai. avmw,mw| proqe,sei douleu,ontaj tw|/ Qew|/ eivj aivki,an peribalei/n( mh. eivdo,tej o[ti o` u[yistoj u`pe,rmacoj kai. u`peraspisth,j evstin tw/n evn kaqara|/ suneidh,sei latreuo,ntwn tw|/ panare,tw| ovno,mati auvtou/\ w-| h` do,xa eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn) avmh,n)

8) oi` de. u`pome,nontej evn pepoiqh,sei do,xan kai. timh.n evklhrono,mhsan( evph,rqhsa,n te kai. e;ggrafoi evge,nonto avpo. tou/ Qeou/ evn tw|/ mnhmosu,nw| auvtw/n eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn) avmh,n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved