XLVI.


1) Toiou,toij ou=n u`podei,gmasin kollhqh/nai kai. h`ma/j dei/( avdelfoi,)

2) ge,graptai ga,r\ Kolla/sqe toi/j a`gi,oij( o[ti oi` kollw,menoi auvtoi/j a`giasqh,sontai)

3) kai. pa,lin evn e`te,rw| to,pw| le,gei\ Meta. avndro.j avqw,|ou e;sh| kai. meta, evklektou/ evklekto.j e;sh| kai.  meta. streblou/ diastre,yeij) 

4) kollhqw/men ou=n toi/j avqw,|oij kai. dikai,oij\ eivsi.n de. ou-toi evklektoi. tou/ Qeou/)

5)  [Ina ti, e;reij kai. qumoi. kai. dicostasi,ai kai. sci,smata po,lemo,j te evn u`mi/n*

6) h' ouvci. e[na Qeo.n e;comen kai. e[na Cristo.n kai. e]n pneu/ma th/j ca,ritoj to. evkcuqe.n evfV h`ma/j* kai. mi,a klh/sij evn Cristw|/*

7) i;na ti, die,lkomen kai. diaspw/men ta. me,lh tou/ Cristou/( kai. stasia,zomen pro.j to. sw/ma to. i;dion( kai. eivj tosau,thn avpo,noian evrc,meqa w[ste evpilaqe,sqai h`ma/j o[ti me,lh evsme.n avllh,lwn* mnh,sqhte tw/n lo,gwn VIhsou/ tou/ Kuriou/ h`mw/n\ 

8) ei=pen ga,r\ Ouvai. tw|/ avnqrw,pw| evkei,nw|\ kalo.n h=n ayvtw|/ eiv ouvk evgennh,qh( h' e[na tw/n evklektw/n mou skandali,sai\ krei/ton h=n auvtw|/ periteqh/nai mu/lon kai. katapontisqh/nai eivj th.n qa,lassan( h' e[na tw/n evklektw/n mou diastre,yai)

9) to. sci,sma u`mw/n pollou.j die,streyen( pollou.j eivj avqumi,an e;balen( pollou.j eivj distagmo,n( tou.j pa,ntaj h`ma/j eivj lu,phn\ kai. evpi,monoj u`mw/n evsti.n h` sta,sij)
  

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved