XLVIII.


1) VErxa,rwmen ou=n tou/to evn ta,cei kai. prospe,swmen tw|/ despo,th| kai. klau,swmen i`keteu,ontej auvto,n o[pwj i`le,wj geno,menoj evpikatallagh|/ h`mi/n kai. evpi. th.n semnh.n th/j filadelfi,aj h`mw/n a`gnh.n avgwgh.n avpokatasth,sh| h`ma/j)

2) pu,lh ga.r dikaiosu,nhj avnew|gui/a eivj zwh.n au[th( kaqw.j ge,graptai\ VAnoi,xate, moi pu,laj dikaiosu,nhj( i[na eivselqw.n evn auvtai/j evxomologh,swmai tw|/ Kuri,w|\ 

3) au[th h` pu,lh tou/ Kuri,ou( di,kaioi eivseleu,sontai evn auvth|/)

4) Pollw/n ou=n pulw/n avnew|guiw/n( h` evn dikaiosu,nh| au[th evsti.n h` evn  Cristw|/( evn h-| maka,rioi pa,ntej oi` eivcelqo,ntej kai. kateuqu,nontej th.n porei,an auvtw/n evn o`sio,thti kai. dikaiosu,nh|( pa,nta evtitelou/ntej)

5) h;tw tij pisto,j( h;tw dunato.j gnw/sin evxeipei.n( h;twsofo.j evn diakri,sei lo,gwn( h;tw gorgo.j evn e;rgoij( h;tw a`gno,j)

6) tosou,tw|ga.r ma/llon tapeinofronei/n ovfei,lei( o[sw| dokei/ ma/llon mei,zwn ei=nai( kai. zhtei/n to. koinwfele.j pa/sin kai. mh. to. e`autou/)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved