XLIX.


1) ~O e;xwn avga,phn evn Cristw|/ poihsa,tw ta. tou/ Cristou/ paragge,lmata)

2) to.n desmo.n th/j avga,phj tou/ Qeou/ ti.j du,natai evxhgh,sasqai*

3) to. megalei/on th/j kallonh.j auvtou/ ti,j avrketo.j evxeipei/n*

4) to. u[yoj eivj o] avna,gei h` avga,ph avnekdih,ghto,n evstin)

5) avga,ph kolla|/ h`ma/j tw|/ Qew|/\ avga,ph kalu,ptei plh/qoj a`martiw/n\ avga,ph pa,nta avne,cetai( pa,nta makroqumei/\ ouvde.n ba,nauson evn avga,ph|( ouvde.n u`perh,fanon\ avga,ph sci,sma ouvk e;cei( avga,ph ouv stasia,zei( avga,ph pa,nta poiei/ evn o`monoi,a|\ evn th|/ avga,ph| evteleiw,qhsan pa,ntej oi` evklektoi. tou/ Qeou/\ di,ca avga,phj ouvde.n euva,resto,n  evstin tw}/ Qew|/\

6) evn avga,ph| prosela,beto h`ma/j o` despo,thj\ dia. th.n avga,phn( h]n e;scen pro.j h`ma/j( to. ai-ma auvtou/ e;dwken u`pe.r h`mw/n VIhsou/j Cristo.j o` Ku,rioj h1mw/n evn qelh,mati Qeou/( kai. th.n sa,rka u`pe.r th/j sarko.j h`mw/n kai. th.n yuch.n u`pe.r tw/n yucw/n h`mw/n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved