L.


1) ~Ora/te( avgaphtoi,( pw/j me,ga kai. qaumasto,n evstin h` avga,ph( kai. th/j teleio,thtoj auvth/j ouvk evsti.n evch,ghsij\

2) ti,j i`kano.j evn auvth|/ eu`reqh/nai( eiv mh. ou]j a'n kataxiw,sh| o` Qeo,j dew,meqa ou=n kai. aivtw,meqa avpo. tou/ evle,oj auvtou/( i[na evn avga,ph| eu`reqw/men di,ca proskli,sewj avnqrwpi,nhj a;mwmoi)

3) Ai` geneai. pa/sai avpo. VAda.m e[wj th/sde @th/j# h`me,raj parh/lqon( avllV oi` evn avga,ph| teleiwqe,ntej kata. th.n tou/ Qeou/ca,rin e;cousin cw/ron euvsebw/n\ oi] fanerwqh,sontai evn th|/ evpiskoph|/ th/j basilei,aj tou/ Qeou/)

4) ge,graptai ga.r\ Eivse,lqete eivj ta. tamei/a mikro.n o[son o[son( e[wj ou- pare,lqh| h` V0rgh. kai. o` qumo,j mou( kai. mnhsqh,somai h`me,raj avgaqh/j kai. avnasth,sw u`ma/j evk tw/n qhkw/n u`mw/n)

5) Maka,rioi h=men( avgaphtoi,( eiv ta. prosta,gmata tou/ Qeou/ evpoiou/men evn o`monoi,a avga,phj( eivj to. avfeqh/nai h`mi/n diV avga,phj ta.j a`marti,aj)

6) ge,graptai ga.r\ Maka,rioi w-n avfe,qhsan ai` avnomi,ai kai. w-n evpekalu,fqhsan ai` a`marti,ai\ maka,rioj avnh.r ou- ouv mh. logi,shtai Ku,rioj a`marti,an( ouvde, evstin evn tw|/ sto,mati auvtou/ do,loj

7) Ou-toj  o` makarismo.j evge,neto evpi. tou.j evklelegme,nouj u`po. tou/ Qeou/ dia. VIhsou/ Cristou/ tou/ Kuri,ou h`mw/n( w-| h` do,xa eivj tou.j aivvw/naj tw/n aivw,nwn) avmh,n)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved