LI.


1) {Osa ou=n parepe,samen kai. evpoih,samen dia, tinoj tw/n tou/ avtikeime,nou( avxiw,swmen avfeqh/nai h`mi/n\ kai. evkei/noide. oi[tinej avrchgoi. sta,sewj kai. dicostasi,aj evgenh,qhsan( ovfei,lousin to. koino.n th/j evlpi,doj skopei/n)

2) oi` ga.r meta. fo,bou kai. avga,phj politeuo,menoi e1autou.j qe,lousin ma/llon aivki,aij peripi,ptein h' tou.j plhsi,on( ma/llon de. e`autw/n kata,gnwsin fe,rousin h' th/j paradedone,nhj h`mi/n kalw/j kai. di,kai,wj o`mofwni,aj)

3) kalo.n ga.r avnqrw,pw| evxomologei/sqai peri. twn/ paraptwma,twn h' sklhru/nai th.n kardi,an auvtou/( kaqw.j evsklhru,nqh h` kardi,a tw/n stasiazo,ntwn pro.j to.n qera,ponta tou/ Qeou/ Mwu?sh/n\ w-n to. kri,ma pro,dhlon evgenh,qh)

4) kate,bhsan ga.r eivj a|[dou zw/ntej( kai. qa,natoj poimanei/ auvtou,j)

5) Faraw. kai. h` stratia. auvtou/ kai. pa,ntej oi` h`gou,menoi Aivgu,ptou( ta, te a[rmata kai. oi` avnaba,tai auvtw/n( ouv diV a;llhn tina. aivti,an evbuqi,sqhsan eivj qa,lassan evruqra.n kai. avpw,lonto( avllaV dia. to. sklhrunqh/nai auvtw/n ta.j avsune,touj kardi,aj meta. to. gene,sqai ta. shmei/a kai. ta. te,rata evn gh|/ Aivgu,ptou dia. tou/ qera,pontoj tou/ Qeou/ Mwu?se,wj)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved