LII.


1) VAprosdeh,j( avdelfoi,) o` despo,thj u`pa,rcei tw/n a`pa,ntwn( ouvde.n ouvdeno.j crh|,zei eiv mh. to. evxomologei/sqai auvtw|/)

2) fhsi.n ga.r o` evklekto.j Dauei,d\ VExomologh,somai tw|/ Kuri,w|( kai. avre,sei auvtw|/ u`pe.r auvtw|/ u`pe.r mo,scon ne,on ke,rata evkfe,ronta kai. o`pla,j\ ivde,twsan ptwcoi. kai. euvfranqh,twsan) 

3) kai. pa,lin le,gei\ qu/son tw/| qew|/ qusi,an aivne,sewj kai. avpo,doj tw|/ u`yi,stoj ta.j euvca,j sou\ kai. evpika,lesai, me evn h`me,ra| qli,yew,j sou( kai. evxelou/mai, se( kai. doxa,seij me) 

4) qusi,a ga.r tw|/ qew|/ pneu/ma suntetrimme,non)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved