LIII.


1)  VEpi,stasqe ga.r kai. kalw/j evpi,staqe ta.j i`era.j grafa.j( kai. evgkeku,fate eivj ta. lo,gia tou/ Qeou/\ pro.j avna,mnhsin ou=n tau/ta gra,fomen)

2) Mwu?se,wj ga.r avnabai,nintoj eivj to. o;roj kai. poih,santoj tessera,konta h`me,raj kai. tessera,konta nu,ktaj evn nhstei,a| kai. tapeinw,sei( ei=pen pro.j auvto.n o` Qeo,j\ Mwu?sh/( Mwu?sh/( kata,bhqi to. ta,coj evnteu/qen( o[ti hvno,mhsen o`lao,j sou ou]j evxh,gagej evk gh/j Aivgu,ptou\ pare,bhsan tacu. evk th/j o`dou/ h-j evnetei,lw auvtoi/j( evpoi,hsan e`autoi/j cwneu,mata)

3) Kai. ei=pen Ku,rioj pro.j auvto,n\ Lela,lhka pro,j  se a[pax kai. di.j le,gwn( ~Ew,paka to.n lao.n tou/ton( kai. ivdou, evstin sklhrotra,chloj\ e;aso,n me evxoleqreu/sai auvtou,j( kai. evxalei,yw to. o;noma auvtw/n u`poka,twqen tou/ ouvranou/ kai. poih,sw se. eivj e;qnoj me,ga kai. qaumasto.n kai. polu. ma/llon h' tou/to)

4) Kai. ei=pe Mwu?sh/j\ Mhqamw/j Ku,rie\ a;fej th.n a`marti,an tw|/ law|/ tou,tw| h' kavme. evxa,leiyon evk bi,blou zw,ntwn)

5) w' mega,lhj avga,phj( w' teleio,thtoj avnuperblh,tou\ parrhsia,zetai qera,pwn pro.j ku,rion( aivtei/tai a;fesin tw|/ plh,qei h' kai. e`auto.n evxaleifqh/nai metV auvtw/n avxioi/)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved