LIV.


1) Ti,j ou=n evn u`mi/n gennai/oj* ti,j eu;splagcnoj* ti,j peplhroforhme,noj avga,phj* 

2) eivpa,tw\ Eiv diV evme. sta,sij kai. e;rij kai. sci,smata( evkcwrw/( a;peimi ou- eva.n bou,lhsqe( kai. poiw/ ta. prostasso,mena u`po. tou/ plh,qouj\ mo,non to. poi,mnion tou/ Cristou/ eivrhneue,tw meta. tw/n kaqestame,nwn presbute,rwn)

3) tou/to o` poih,saj e`autw|/ me,ga kle,oj evn Cristw|/ peripoih,setai( kai. pa/j to,poj de,xetai auvto,n\ tou/ ga.r Kuri,ou h` gh/ kai. to. plh,rwma auvth/j)

4) tau/ta oi` politeuo,menoi th.n avmetame,lhton politei,an tou/ Qeou/ evpoihsan kai. poih,sousin)
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved